תקנון שימוש באתר "PLR Cashier"

כללי

 1. אתר PLR Cashier (להלן: "האתר") הנו אתר המציע מגוון שירותים (להלן: "השירותים") ללקוחותיו והנו בבעלות בלעדית של "סקילי" (להלן: "החברה"). השימוש המוצע בזאת לבאי האתר הנו בכפוף להסכמה לתקנון זה, על כלל סעיפיו.
 2. בכל מקום בו תקנון זה ינוסח בלשון זכר, תהא הכוונה לשני המינים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה ולבצע בו שינויים מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. משתמשי האתר (להלן: "המשתמש") רשאים לעשות בו שימוש והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין.

השירותים

 1. החברה תספק למשתמש שירותים בכפוף לזמינותם באתר ובכפוף לכל שיקול דעת בלעדי של החברה.
 2. השירותים יכללו בין היתר, אך לא רק, שיעורים מקוונים (להלן: "קורס"), כלים לשיווק שותפים, שירותי עזר לעסקים, חנות שופיפיי וכן שירותים נוספים והכל בהתאם לזמינות השירותים ובכפוף להוראות כל דין.
 3. גישה של המשתמש אל תכני האתר תהא באמצעות אזור אישי (להלן: "האזור האישי") הטעון כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. החברה אוסרת על העברת פרטים אלה לידי צד ג' ומובהר כי החברה מנטרת פעולות אלה, על כל המשתמע מכך. בכל מקרה של כניסה בלתי מזוהה, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בנזקים אי אלו שיגרמו למשתמש כתוצאה מכך שמסר פרטיו לידי צד ג'.
 4. המשתמש מבין כי הגישה לשירותים כרוכה בתשלום וכן כי הגישה לחלק מהשירותים כרוכה בתשלום חודשי ו/או תשלום עמלות (להלן: "התמורה") והכל כפי שייקבע מעת לעת על ידי החברה ובכפוף לכל דין.
 5. בכל אחד מן השירותים המוצעים וכלולים בתמורה ששולמה על ידי המשתמש לחברה, יסומנו תנאי שימוש פרטניים תחת הכותרות "מותר" ו-"אסור", המגלמים את הזכויות והחובות של המשתמש כלפיי החברה. משתמש אשר יפר את חובותיו כלפיי החברה, יראו בו כמי שהפר תקנון זה.
 6. מובהר בזאת כי חלק מהשירותים הכלולים בתוכנית מותרים למכירה לצדדים שלישיים על ידי המשתמש. בכל מקרה של מוצר ו/או שירות הניתן למכירה על ידי המשתמש לידי צדדים שלישיים אי אלו, ברי כי דבר זה יהא כפוף לתקנון זה וכן בהתאם להוראות הספציפיות לעניין שירותים ספציפיים ו/או מוצרים ספציפיים הניתנים למכירה, ובכפוף למודל תשלומים הקבוע, אם ישנו. בהיעדר מודל תשלומים בין המשתמש ובין החברה, יהא זכאי המשתמש למלוא התמורה בעבור מוצרים שמכר באמצעות האתר, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין, התקנון ותקנוני רישיון זכויות מכירה המקובלים על פי דין. למען הסר ספק, מוצר ו/או שירות אשר לא נאמר בעמוד הראשי שלו במפורש כי ניתן למכור אותו, לא יהיה ניתן למכור אותו. יובהר כי בכל מקום בו קיים מוצר ו/או שירות למכירה, יהא זה אסור למכור אותו לידי צד שלישי אלא אם נאמר אחרת במפורש. כל מוצר שלא ניתן למכור, והמשתמש מעוניין למכור אותו לצד שלישי כלשהו, ייעשה הדבר באישור החברה בכתב בלבד.

תנאי שימוש כלליים

 1. המשתמש מבין כי ברגע שבו נכנס לראשונה אל האזור האישי שלו, נחשפים בפניו מאות תכנים לשימוש אשר ניתן בנקל להורידם מהמרשתת לכונן קשיח ולשמרם שם, ולכן לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן – ביטול עסקה, על כל המשתמע מכך ולמשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה כלפי החברה לביטול העסקה.
 2. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא בעל הכלים והידע הנדרש על מנת לתפעל את האזור האישי שלו וככל שאין בידו הידע ו/או הכלים לכך, עליו – ועליו בלבד – האחריות ללמוד אותם. החברה תעניק, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לפניותה, סיוע ראשוני בכניסה לאתר ותפעול ראשוני באתר.
 3. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18 (לגבי משתמשים מתחת לגיל 18 – ראה סע' 14 לתקנון זה), כי הוא כשיר ובעל שליטה על החלטותיו וכי אין ולא תהיינה לו שום טענות ו/או דרישות מהחברה בהתאם להחלטתו לבוא עם החברה בפעילות, בין שבתמורה ובין שאינו בתמורה.
 4. משתמש אשר הנו מתחת לגיל 18, יהא חייב באישור אפוטרופוס מאומת על ידי החברה הכולל צילום ת.ז, ספח ושיחת טלפון לאימות נתונים.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר התקשרות בינה ובין משתמש, בין שמפאת גיל צעיר ובין שמפאת כל סיבה אחרת, ובכפוף להוראות כל דין.
 6. המשתמש מתחייב בזאת לשמור על סודיות, לרבות שיטות העבודה של החברה, מוצריה ושירותיה, זולת אם נאמר אחרת מפורשות על ידי מי ממורשי החברה.
 7. החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש, בין שממוני ובין שכל נזק אחר, בגין שימוש במידע ו/או בשירותים ו/או שימוש על ידי צד ג', בין אם נגרמו על ידי המשתמש, בין אם נגרמו בידי צד ג' ובין אם נגרמו בידי גורם אחר ו/או תקלה.
 8. המשתמש מבין כי פרטיו יאוכסנו בשרתי החברה וכי יכול וייחשפו לנתונים אלה נותני שירות לחברה, לרבות אך לא רק, אנשי סיסטם, טכנאי מחשבים ו/או כל אדם אחר העובד בחברה ו/או נותן לה שירותים חיצוניים ולא תהא למשתמש שום טענה ביחס להפרת פרטיות כזו או אחרת.
 9. המשתמש מבין כי לא חלה עליו החובה להעביר לידי החברה את פרטיו האישיים, לרבות אמצעי תשלום, שם מלא וכל היוצא בכך, ואולם הוא מבין כי בהיעדר מסירת פרטים אישיים אלה, לא יבוא בהתקשרות עם החברה.
 10. החברה תהא רשאית לשמור את פרטי המשתמשים במאגר החברה לצורך ניתוח סטטיסטי וכן לצורך פניות שיווקיות ו/או פניות לעדכונים מטעם החברה בנוגע לשירותים ו/או כל פנייה מטעם החברה אל המשתמש, יחיד או בקבוצה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

קניין רוחני

 1. כל המידע ו/או השירותים ו/או התכנים באתר, לרבות תקנון זה, הנו בבעלות בלעדית של החברה. סייג לסע' זה יהא מוצרים שהחברה עצמה רכשה רישיון למכירה סיטונאית ובלתי בלעדית. במקרה שכזה, על המשתמש לרכוש את אותו הרישיון בעצמו ולחברה לא תהא כל אחריות למוצרים שהמשתמש מכר בהיעדר רישיון מתאים ובכפוף לדין.
 2. השימוש באתר זה ובשירותיו ומוצריו, לרבות מכירתם לגורמים נוספים בכפוף לתקנון, הנו בכפוף להוראות הדין ושמירה על הקניין הרוחני של החברה באשר למוצריה – בין אלה שפיתחה בעצמה ובין אלה שרכשה את רישיונה, וייראו בכל מוצר ו/או שירות ו/או עיצוב ו/או כתב באתר, על כלל דפיו, רכוש החברה.
 3. המשתמש מבין כי הפרה של הקניין הרוחני של החברה ייצור בהכרח נזק ממוני לחברה, וכן כי בכפוף להתקשרותו עם החברה, בכפוף לכל הוראותיה, יהא חב לה סכום פיצוי מוסכם מראש של 100,000 ₪ ללא הוכחת הנזק האמור.

ביטול התקשרות

 1. החברה תהא רשאית לחסום שימוש של משתמש באתר, במידה והמשתמש השתמש באתר בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מכל סיבה סבירה אחרת ובלבד שנתנה למשתמש התראה מפורשת לחדול מהתנהגותו.
 2. למרות האמור בסע' 24 דלעיל, החברה תהא רשאית לחסום את המשתמש לאלתר במידה והפר את חוקי מדינת ישראל ו/או במידה ועשה שימוש אשר מצריך חסימה לאלתר, לרבות אך לא רק, העמדה של צד שלישי בפני סכנה של ממש ו/או הפרת הוראות חוק באשר לפרטיותו של צד ג' ו/או הפרת חובה חקוקה כלפי כל מען דהוא.
 3. למען הסר ספק, יובהר כי הפסקת התקשרות, בין שנעשתה בחסימה על ידי החברה ובין שנעשתה מטעם המשתמש, אין בה בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתמורה מטעם המשתמש והוא יהא חב כלפיה את כל החובות שהתחייב כלפיה בהתקשרותו עמה טרם מועד סיום ההתקשרות.

גביית תשלום נוסף

 1. החברה תהא רשאית להחליט כי היא גובה תמורה על שירותים שלגביהם לא נגבית תמורה, ובלבד שתודיע על כך פרק זמן של 45 ימים מראש למשתמשים רשומים קודם לתחילת הגביה.

שונות

 1. המשתמש לא יבצע שינוי מהותי במוצרים אותם הוא משווק לגורמים חיצוניים, ללא ידיעת החברה. ככל שיעשה כן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לו בעקבות כך ולצד זאת, מבלי לגרוע בכלליות האמור, תהא החברה רשאית לפיצוי בגין כל נזק שייגרם לה מכוח שינויים אלה. סעיף זה לא יחול לגבי מוצרים ברישיון PLR.
 2. המשתמש מתחייב לתחרות הוגנת ולהימנעות ממחירים "שוברי שוק". יובהר כבר עתה, כי משתמש אשר מעוניין ליצור "מבצע" כל שהוא בשיווק מוצרי החברה, יהא חייב באישור החברה למבצעים אי אלו, ויהא כפוף לכל תנאי שהחברה תציב בפניו, לרבות, אך לא רק: תקופת מבצע, מחיר המבצע, התניות המבצע, כמות מוגבלת לשיווק המבצע וכל תנאי אחר. יובהר כי סעיף זה יחול לגבי כל מוצר ו/או שירות, בכל עת, לרבות עתות מחירי מבצע ולרבות עתות מחירי מחירון וכל מחירון אחר. למען הסר ספק: כל מכירה של כל מוצר ו/או שירות במחירים נמוכים מאלה המפורסמים באתר תהא דרושה אישור החברה מראש, בכתב ובכפוף לתנאי החברה – בין שכלליים ובין שפרטניים.
 3. בנוסף לאמור בסע' 29, החברה תהא רשאית להודיע על קיומו של המבצע של המשתמש לכל יתר המשתמשים ולמשתמש לא תהא טענה של הפרת סודיות עסקית מכל סוג שהוא.

תניית שיפוט אקסקלוסיבית

 1. ככל ותתגלע מחלוקת בין המשתמש ובין החברה, הרי דין מחלוקת זו להידון בבית משפט במחוז שיפוט חיפה – ובמחוז שיפוט זה באופן בלעדי, על כל המשתמע מכך. המשתמש מוותר בזאת על כל זכות, מכח כל דין, להתדיין במחלוקת בינו ובין החברה בבית משפט במחוז אחר מכל סיבה שהיא ובכל מקום בו נאמר אחרת, המשתמש מבין כי תניית השיפוט הנה אקסקלוסיבית ובלתי הדירה.